Dotazy a odpovědi

________________________________________________________

04. 04. 2016  Jakým způsobem a podle jakého právního předpisu budou obce moci provádět kontrolu domácích topenišť? 

Novela zákona o ochraně ovzduší, která byla vládou schválena koncem roku 2015 a která připouští možnost kontrolovat domácí topeniště, se v současné době projednává v Poslanecké sněmovně. (Obcí s rozšířenou působností je pro město Čelákovice Brandýs nad Labem.) Předkládáme odpověď přímo z Ministerstva životního prostředí:

Dobrý den,

novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon“), jejíž součástí je také možnost provádění kontrol spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v domácnostech (§ 17 odst. 2 návrhu novely zákona), je v současné době pojednávána v Poslanecké sněmovně. S vydáním prováděcího právního předpisu stanovujícího podobu kontroly ze strany pracovníků obce s rozšířenou působností se nepočítá.Provedení kontroly bude možné při vzniku opakovaného důvodného podezření na porušení zákona. Při prvním důvodném podezření upozorní obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele zdroje na jeho protiprávní jednání, vyzve ho k nápravě a upozorní, že při opakovaném vzniku důvodného podezření, bude na jeho spalovacím stacionárním zdroji provedena kontrola. Kontrolu je možné zahájit dle kontrolního řádu dvěma způsoby. Předchozím písemným oznámením o vykonání kontroly nebo ústním oznámením při zahájení kontroly bez předchozího ohlášení. Druhý způsob může lépe postihnout případy protiprávního jednání, avšak existuje zde riziko, že kontrolovaný spalovací stacionární zdroj nebude zpřístupněn z důvodu nepřítomnosti provozovatele. Pracovník obce s rozšířenou působností si také může k provedení kontroly přizvat odborně způsobilou osobu podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona, případně i jinou osobu, kterou obecní úřad obce s rozšířenou působností pověří.Novela zákona o ochraně ovzduší tak dává orgánům obce s rozšířenou působností možnosti, jak provést kontrolu spalovacího stacionárního zdroje v domácnosti. Tato možnost byla doposud zákonem vyloučena. Pro pracovníky obcí s rozšířenou působností jsou ve spolupráci s Institutem veřejné správy a Asociací podniků topenářské techniky připravována školení k provádění kontrol, jejichž součástí má být kromě teoretické části také praktická část zaměřena na spalovací stacionární zdroje, paliva apod. Nabytí účinnosti novely zákona se předpokládá k 1. 1. 2017.

S pozdravem
Odbor ochrany ovzduší MŽP

_____________________________________________________

02. 09. 2015  Prodávám část nemovitosti ve spolupodílovém vlastnictví. Mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo?

Nemají. Zákon č. 89/2012 Sb., tzv. nový občanský zákoník, vešel v účinnost 01.01. 2014. Spoluvlastnické vztahy upravuje v § 1115 a dále. Právní úprava týkající se předkupního práva spoluvlastníků nebyla ze starého občanského zákoníku převzata. Podle současného právního pojetí nemusí spoluvlastník nemovitosti při prodeji svého dílu učinit přednostní nabídku spoluvlastníkům  (s výjimkou rodinných a zemědělských podniků). § 3062 ponechával možnost těm, jejichž spoluvlastnictví vzniklo za staré úpravy, uplatnit předkupní právo ještě rok po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tedy do 31.12. 2014.

Specifická situace nastává v případě, kdy se liší vlastník pozemku a vlastník stavby (stav, kdy takováto forma vlastnictví vznikla před 01.01. 2014, neboť NOZ nově zavádí zásadu „stavba součást pozemku“). V případě prodeje stavby (včetně podílu na stavbě), nebo naopak pozemku, mají vlastníci pozemku a stavby vzájemné předkupní právo. Koupěchtivý však musí uplatnit předkupní právo ve lhůtě tří měsíců od vyslovení nabídky prodávajícího, jinak toto právo zaniká.

________________________________________________

08. 07. 2015 Dočetl jsem se, že ke stavbě Dělnických domků v Křižíkově ulici byl použit písek z tzv. upírského naleziště v Čelákovicích. Je to pravda?

Není tomu tak. Písek ze zmíněného naleziště byl použit na stavbu domků v jiné dělnické kolonii. Tato kolonie se nazývala „Korea“ a nacházela se v místech mezi dnešními ulicemi Dobrovského a Zárubova. Požádali jsme přímo archeologa Jaroslava Špačka, který výzkum pohřebiště s projevy vampyrismu v roce 1966 prováděl, aby nám místo nálezu přesně lokalizoval:

„Bavíme se o kolonii domků, která vyrostla v polích mezi dnešní Dobrovského a Zárubovou ulicí. Jednalo se o Kovohutěmi postavené, vzhledově stejné nevelké domky, které si hned po postavení vysloužily označení „Korea“. Prostor, kde bylo nalezeno pohřebiště, má pomístní název „Mrchovláčka“. Do roku 1950 byl používán výhradně k zemědělským účelům, jako pole (viz má studie publikovaná v Časopise NM v roce 1971). V roce 1951 byl v dnešní  Majakovského ul., v prostoru pozemků 2995/10 a 2995/9 a možná i ještě jižně od nich, v souvislosti s výstavbou dělnických domků v menším rozsahu těžen písek, čímž došlo k poškození nálezů, resp. k porušení prvních hrobů.“

________________________________________________________

17. 05. 2015 Kam patří posekaná tráva?

Podle nové vyhlášky  je třídění bioodpadu v obcích povinné. Obce si mohou zvolit způsob sběrné sítě bioodpadu. Tráva, podobně jako jiný biologicky rozložitelný odpad, do popelnice nepatří.  V současné době se v Čelákovicích nenacházejí kontejnery pro tento druh odpadu. Trávu proto vozte do sběrného dvora, anebo se domluvte s někým, kdo má na zahrádce kompostér. V druhé polovině letošního roku začne město vypracovávat novou koncepci odpadového hospodářství. Je tedy pravděpodobné, že se kontejnerů v budoucnosti dočkáme. Více o třídění bioodpadu si můžete přečíst zde.

___________________________________________________________

05. 05. 2015 Jak to vypadá s řádnou registrací Spolku?  Aktualizace!

Spolek Dělnické domky byl k 01. 07. 2015 zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 1 pod spisovou značkou L 63042.

Ačkoli SDD byl založen již v únoru 2015, s jeho řádnou registrací jsme vyčkávali. Důvodem byl  probíhající legislativní proces. Očekávaná druhá novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích prošla Poslaneckou sněmovnou a vešla v účinnost 01. 05. 2015, proto registraci Spolku nyní nic nebrání. Více o problematice zde.

___________________________________________________________