Spolek Dělnické domky

Projednání projektové přípravy! Účast nutná!

Pozor! Důležitá informace pro všechny obyvatele kolonky. Ve středu 3. 1. 2018 od 18:00 bude ve velké obřadní síni MěÚ Čelákovice projednáván postup projektové přípravy vodovodu, splaškové kanalizace a přípojek v lokalitě Dělnických domků. Účast místních obyvatel je velmi důležitá!… Continue reading

Pozvánka na výroční schůzi

Výroční schůze Spolku Dělnické domky proběhne v pátek 8. 12. 2017 od 18:00 hod. v restauraci U Kubelků. Mimo jiné zazní důležitá informace ohledně přislíbeného veřejného projednávání situace v kolonce  s projektantem a vedením města (zasíťování, projektová dokumentace).… Continue reading

Pozvánka na „Strašidlení“

Zveme Vás, spolu s dětmi, na podzimní strašidelnou cestou, která končí v naší kolonce. Sraz v úterý 31. 10. v 17:00 před MŠ Přístavní. Více info viz LETÁK. Dobrovolníci, kteří by chtěli pomoci s přípravou, jsou vítáni. Můžete… Continue reading

Budou v Kovohutích Číňané?

V zářijovém čísle městského Zpravodaje (2016) vyšel zajímavý článek pod názvem „Představitelé města jednali s potencionálními čínskými investory.“

Zástupci samosprávy města Čelákovice (starosta Ing. Pátek) a představitelé podnikatelského sektoru (p. zastupitelka Volfová, p.zastupite Mgr. Skalický) se na pozvání Společnosti pro… Continue reading

Jak je to s použitelností § 70 Správního řádu?

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 70:

Opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné… Continue reading